Vergoedingen per ingreep

Ooglidcorrectie vergoeding

 


Er zijn verschillende redenen waarom een ooglidcorrectie kan worden uitgevoerd. Wilt u een ooglidcorrectie om enkel esthetische redenen? Of ondervindt u werkelijk fysieke en mentale klachten van hangende oogleden? Of de door u gewenste ooglidcorrectie in aanmerking komt voor vergoeding zal onder meer afhangen van de medische noodzaak van de ingreep. Wilt u in aanmerking komen voor een vergoeding vanuit de basisverzekering, dan zal er een medische reden aan de ingreep ten grondslag moeten liggen. (NB: Als er bijvoorbeeld sprake is van een aangeboren chronische afwijking, dan wordt in veel gevallen de ooglidcorrectie wel vergoed.)  Bij de meeste zorgverzekeraars wordt een ooglidcorrectie echter enkel nog vergoed wanneer u daarvoor voldoende aanvullend verzekerd bent. Informeer bij uw zorgverzekeraar naar de mogelijkheden hiervoor.
Wilt u weten welke verzekeraar vergoedingen voor ooglidcorrectie aanbieden dan kunt u dit gemakkelijk vergelijken op deze website. Kijk hier voor een overzicht.

Mantelzorg vergoeding

Zorgt u voor een ziek  familielid, vriend of kennis? Dan bent u een mantelzorger en heeft u in de meeste gevallen recht op speciale mantelzorg vergoedingen. Wanneer u mantelzorger bent dan is de kans groot dat u extra kosten maakt voor degene waar u voor zorgt. Denkt u aan kosten als:

 1. Reiskosten (dokters-, apotheek-, ziekenhuis-, specialisten-, kappersbezoeken, etc.)
 2. Elektriciteit (extra verwarming- en waskosten)
 3. Telefoonkosten

Buikwandcorrectie vergoeding

Als u een buikwandcorrectie (abdominoplastiek en liposuctie) overweegt is het van belang om te weten wat er vergoed wordt en wat niet. De buikwandcorrectie wordt in principe niet vanuit het basispakket door zorgverzekeraars vergoed, tenzij er sprake is van ernstige belemmering bij lopen of in het geval van verminking. Ook bij terugkerende ontstekingen in de plooien op de buik (smetten) die alleen behandeld kunnen worden door het corrigeren van de buikwand, komen patiënten vaak  in aanmerkingen voor vergoeding.

U hebt in principe alleen recht op vergoeding van kosten van plastische chirurgie als u een schriftelijke verwijzing heeft van uw arts of medisch specialist. In veel gevallen dient er vooraf toestemming gevraagd te worden aan de zorgverzekeraar die vervolgens meebeslist waar u de buikwandcorrectie laat uitvoeren.

Fysiotherapie vergoeding

Fysiotherapie is beperkt opgenomen in de basiszorgverzekering. Wat deze vergoeding exact inhoudt, is afhankelijk van uw leeftijd en de reden voor het gebruik van de fysiotherapie.

Bent u jonger dan 18 jaar, dan kunt u de volgende vergoedingen krijgen:

 1. De eerste 9 behandelingen voor fysiotherapie. Eventueel is verlenging met 9 extra behandelingen mogelijk indien de eerste 9 behandelingen niet toereikend zijn.
 2. Alle behandelingen voor fysiotherapie worden vergoed als er sprake is van een chronische aandoening. Deze behandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering. Kijk voor meer informatie op de website van de rijksoverheid.

Aanvullende zorgverzekeringspakketten vergoeden vaak meer behandelingen dan de 9 behandelingen uit het basispakket. Vergelijk daarom de verschillende zorgverzekeraars en hun voorwaarden op het gebied van fysiotherapie.

Wanneer u gebruik maakt van fysiotherapie heeft u geen verwijsbrief nodig van uw huisarts. U kunt per fysiotherapeut zien bij welke zorgverzekeraars hij of zij is aangesloten.

Rollator vergoeding

In 2011 had u bij aanschaf van een rollator nog recht op vergoeding. Deze vergoeding zal in 2013 verdwijnen uit het basispakket.

Maagverkleining vergoeding

Er zijn verschillende ingrepen en behandelingen mogelijk bij ernstig overgewicht, waaronder een maagverkleining (‘gastric bypass’) en maagband. In sommige gevallen wordt een maagverkleining vergoed vanuit het basis zorgverzekeringspakket. Om in aanmerking te komen voor een vergoeding vanuit het basispakket moet de ingreep op basis van een medische indicatie plaatsvinden. Daarbij zal uw zorgverzekeraar in de meeste gevallen ook expliciet akkoord moeten gaan met de uitvoering van de maagverkleining en zal er in veel gevallen als aanvullende eis gesteld worden dat de operatie plaatsvindt in een regulier Nederlands ziekenhuis.

Bril- en/of lenzen vergoeding

In 2013  zullen de kosten voor brillen en contactlenzen (net als in voorgaande jaren) buiten de dekking van de basisverzekering vallen. Voor u houdt dit in dat u de kosten hiervoor zelf zal moeten betalen tenzij u een een aanvullende zorgverzekering afsluit die de kosten hiervoor vergoedt. Bij medische indicaties geldt hierop wel een uitzondering en kunnen de kosten van een bril of contactlenzen mogelijk gedeeltelijk of helemaal worden vergoed.
De exacte dekking van aanvullende zorgverzekeringen kunnen per zorgverzekeraar sterk verschillen. Daarnaast dient u rekening te houden met eventuele geldende beperkingen. Denkt u hierbij o.a. aan:

 1. Aanvullende pakketten die een maximum uit te keren bedrag per jaar (of per 2 jaar) hanteren;
 2. Aanvullende pakketten die een maximum percentage van de totale kosten hanteren. Hierbij is ook vaak een maximum gesteld aan het te declarareren bedrag;
 3. Zorgverzekeraars die werken met vaste opticiens en/of oogspecialisten. Om voor de eventuele vergoeding in aanmerking te komen dient u bij deze partijen uw bril en/of contactlenzen aan te schaffen.

Borstimplantaten vergoeding

Borstvergrotende operaties worden over het algemeen niet vergoed door de zorgverzekeraars.  Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen zal de verzekeraar (een deel van) de kosten op zich nemen. Uw aanvraag zal eerst beoordeeld moeten worden door uw verzekeraar, in samenspraak met een medisch adviseur. Daarbij zal de reden voor de ingreep doorslaggevend zijn. Is deze ingreep voor medische oorzaken nodig dan kunnen zorgverzekeraars besluiten om over te gaan tot (gedeeltelijke) tegemoetkoming van de kosten.

Vergoeding bij chronische aandoeningen

Iedereen in Nederland is verplicht om ten minste een basiszorgverzekering af te sluiten. Deze basisverzekering dekt de kosten voor onder andere de huisarts, behandeling in het ziekenhuis en de meeste medicijnen. Heeft u echter te maken met een handicap, een chronische ziekt en/of ouderdom, dan is de kans groot dat u extra kosten moet maken.

De AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) vergoedt langdurige zorg die buiten de standaard zorgverzekering valt voor mensen met een ernstige beperking door een handicap, chronische ziekte of ouderdom. Onder de AWBZ vallen onder meer persoonlijke verzorging, verpleging, begeleiding, behandeling en verblijf in een verzorgingstehuis. Heeft u een zorgverzekering afgesloten of gaat u dit doen, dan bent u automatisch ook verzekerd voor de AWBZ. De verzekering wordt uitgevoerd door uw zorgverzekeraar. Als u zorg uit de AWBZ wilt aanvragen, heeft u een indicatie nodig. Deze kunt u zelf of met behulp van uw huisarts aanvragen bij het  CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Zij bepalen of u recht heeft op AWBZ-zorg, op hoeveel zorg en voor welke periode.

Ooglaseren vergoeding

Het is wellicht interessant om de verschillende zorgverzekeraars en bijbehorende vergoedingen te vergelijken met elkaar als u overweegt uw ogen te laten laseren. Of u recht heeft op een vergoeding hangt af van de zorgverzekeraar en het zorgverzekeringspakket. De meeste verzekeraars komen u (gedeeltelijk) tegemoet in de kosten van een ooglaserbehandeling. Veel zorgverzekeraars bieden vergoedingen aan met inachtneming van een aantal voorwaarden. De meest voorkomende voorwaarden zijn:

 1. De behandeling moet medisch noodzakelijk zijn. NB: over het algemeen wordt ooglaseren niet beschouwd als een absoluut medisch noodzakelijke ingreep. Wanneer u kunt functioneren zonder de ingreep is deze in de regel dus niet een medische noodzaak. Mocht dit echter wel het geval zijn zult u een verwijzing van uw oogarts moeten kunnen overleggen aan uw zorgverzekeraar.
 2. De behandelende arts dient BIG geregistreerd te zijn en is tevens aangesloten bij de NOG.
 3. U dient de behandeling te ondergaan bij een kliniek waarmee de desbetreffende zorgverzekeraar afspraken mee heeft gemaakt.

Het is dus van belang om u goed te oriënteren. Vergelijk de voorwaarden, zowel bij de verschillende zorgverzekeraars als bij de verschillende behandelingsklinieken. Kijkt u hierbij ook naar de behandelingstechnieken, nacontroles en de kwaliteit van de behandeling. Bereken of u met de kosten voor eventuele benodigde aanvullende verzekeringen daadwerkelijk goedkoper uit bent of dat u misschien juist voordeliger uit bent als u de behandeling zelf bekostigt.

 • Bekijk hier een overzicht met alle zorgpremies 2018 op rij. Zo kunt u zien wat uw zorgpremie gaat zijn in 2018 en wat voor u het voordeligst is.


  Meer informatie »

 • Eens per jaar kunt u uw zorgverzekering veranderen. Voor het einde van het jaar krijgt u het nieuwe zorgpremie-aanbod van uw huidige verzekeraar. Overstappen kan dan voor 1 januari.

  Meer informatie »

 • We leggen graag uit wat het medicijnenbeleid van de zorgverzekeraars voor u betekent. Zodat u weet waar u aan toe bent in 2017 en gerust uw medicijnen kunt nemen.

  Meer informatie »

 • Het is van belang om te weten of u ingrepen waar u behoefte aan heeft vergoedt zult krijgen in 2017. We zetten de belangrijkste vergoedingen op een rij voor u.

  Meer informatie »